INNOVATIVA JÄMTLAND/HÄRJEDALEN 2025

En innovationsdriven samhällsutveckling i världsklass

World Class Social Development Through Innovation


POSITIV SAMHÄLLSUTVECKLING


ÖKA PRIORITERINGEN AV INNOVATION FÖR ATT HANTERA GLOBAL KONKURRENS

 • Öka förståelsen för innovation på alla nivåer.
 • Prioritera ledarskap som främjar innovation.
 • Regionalförbundet tar tydlig ledarroll och ansvar för genomförande av innovationsstrategins handlingsplan.
 • Stärka den regionala identiteten för att sälja globalt.
 • Småskalighet i världsklass - skapa konkurrensfördelar genom innovativa förädlingskedjor, exempelvis livsmedelsproduktion.
 • Jobba brett men våga prioritera - specialisering kan leda till en låsning och möjligheter går förlorade.
 • Strategisk opportunism - förmåga att ta tillvara på möjligheter.

ATTRAHERA OCH STÖDJA KREATIVA KVINNOR OCH MÄN


 • Synliggöra spännande och kreativa människor som finns i Jämtland/Härjedalen.
 • "Kroka arm" med olika individer- vi måste jobba bättre tillsammans.
 • Stimulera innovation för ekologisk och social hållbarhet.
 • Involvera unga i innovationsarbetet- kraftsamla kring Ung Företagsamhet.


POSITIV SOCIAL DEVELOPMENT


INCREASE THE PRIORISATION OF INNOVATION TO MANAGE GLOBAL COMPETITION

 • Increase the understanding of innovation at all levels.
 • Priorities leadership that promote innovation.
 • Region Jämtland Härjedalen takes responsibility and a clear leading role in the execution of the innovation strategy's action plan.
 • Strenghen regional identity to promote global sales.
 • World-class on a small-scale - create competitive advantage though innovative value chains, e. g. food production.
 • Work boradly but dare to prioritize - specialization can lead to becoming "locked in" and lost opportunities.
 • Strategic opportunism - the ability to make the most of opportunities.

ATTRACT AND SUPPORT CREATIVE WOMEN AND MEN

 

 • Promote the interesting and creative people found in Jämtland Härjedalen.
 • Links arms with a range of people - we must get better at working together
 • Encourage innovation for ecological and social sustainability
 • Involve the young in work on innovation - join forces around Ung Företagsamhet (young entrepreneurs)


VISIONEN för 2025

ATTRAKTIVITET

2025 är Jämtland Härjedalen globalt känd som en av de mest attraktiva platserna att bo, studera, driva företag och verka i utifrån livsstil, aktivitetsutbud och kreativitet. 

HÅLLBARHET

Jämtland Härjedalen är 2025 erkänd för sitt proaktiva hållbarhetsarbete och rika naturresurser som skapar handlingsutrymme

och anpassningsförmåga till framtida plötsliga förändringar (resiliens) och konkurrenskraft för kommande generationer .

ÖPPENHET

2025 är Jämtland Härjedalen ledande på öppen och gränsöverskridande kommunikation med världen för att ta del av, och skapa nytta med,

all global tillgänglig information och kunskap som finns.


DYNAMIK

Jämtland Härjedalen har till 2025 gjort sig känd som en av de mest dynamiska och åtråvärda platserna att leva och bo i utifrån sin innovativa samhällsutvecklande attityd till att se - och ta tillvara - individuell kompetens, talang och drivkraft.

MÅNGFALD

2025 är Jämtland Härjedalen känd för sin mångfald, vars kreativitet och handlingskraft utgår från alla människors lika värde, där styrka och framgång sitter i att vara olika till ålder, kön etnicitet och bakgrund.VISIONS for 2025

ATTRACTIVENESS

By 2025 Jämtland Härjedalen will be globally known as one of the most attractive places in which to live, study, run a business, and work, on the basis of lifestyle, its range of activities and its creativity

SUSTAINABILITY

In 2025 Jämtland Härjedalen is famed for proactive work on sustainability and rich natural resources that create space for action and the ability to adapt to sudden changes in the future (resilience) and competitiveness for upcoming  generations.

OPENNESS

In 2025 Jämtland Härjedalen is leading in open, cross-border communication with its surroundings to absorb and benefit from all globally available information and knowledge.


DYNAMISM

By 2025, Jämtland Härjedalen has become known as one of the most dynamic and desirable places in witch to live and work based on it innovative and socially - developing attitude to seeing -  and making use of - individual expertise, talent and drive.

DIVERSITY

In 2025, Jämtland Härjedalen is famed for its diversity, where creativity and actions are based on all persons' equal value, where strength and success are found in the differences of age, gender, ethnicity and background.